Behandelovereenkomst Diëtistenpraktijk Josette van Bommel

(wettelijke verplichting sinds ingaan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018)

De behandelovereenkomst tussen cliënt en diëtist treedt in werking bij aanvang van de eerste afspraak (eerste consult).

1. In deze Behandelovereenkomst wordt verstaan onder:

  • Diëtist: professional, die voedingsadvies en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren. Hier verder genoemd kan ‘diëtist’ vervangen worden door de eigenaar van Diëtistenpraktijk Josette van Bommel te weten Josette van Bommel.
  • Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die voor voedingsadvies of dieetbehandeling de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding welke tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat bij het maken van de eerste afspraak is overeengekomen wat de aard van de dienst is.

3. De Leveringsvoorwaarden en de Privacy Verklaring Diëtistenpraktijk Josette van Bommel maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de diëtist en cliënt. Deze zijn te lezen op de website.

4. Cliënt geeft toestemming voor het registreren van zijn/haar gegevens, dit houdt in: de persoonsgegevens en de besproken informatie tijdens een consult. De gegevens worden geregistreerd voor het kunnen bieden van een optimale dieetbehandeling. Deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Cliënt geeft toestemming voor overleg en/of schriftelijke rapportage aan huisarts, verwijzer of praktijkondersteuner. Indien cliënt dit niet wenst, bespreekt hij/zij dit bij aanvang van de behandeling met de diëtist.

6. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.

7. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

8. Wanneer cliënt verhinderd is, meldt hij/zij zich tenminste 24 uur voor de afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Afmelden kan via telefoonnummer 06-29446085 (mag ook via voicemail) of per mail info@josettevanbommeldietist.nl. Bij niet of te laat afmelden kan het consult in rekening gebracht worden. Gebruik van sms berichten of chat berichten zoals Whatsapp wordt afgeraden.

9. Cliënt heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Diëtistenpraktijk Josette van Bommel