Algemene voorwaarden

U hebt een afspraak met Diëtistenpraktijk Josette van Bommel. Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt deze praktijk volgens leveringsvoorwaarden. Hiermee hoop ik duidelijk te kunnen maken wat u van mij kunt verwachten en wat van u wordt verwacht.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen
Diëtistenpraktijk Josette van Bommel en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het
leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Afspraken
Voor het maken van een afspraak ben ik van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9:00 en 17.00 uur op telefoonnummer 06-29446085. U kunt mij ook een bericht sturen via sms of email naar info@josettevanbommeldiëtist.nl. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, spreek dan de voicemail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verhindering
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht, maar kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Indien ik niet bereikbaar ben, daarom graag altijd even de voicemail inspreken zodat ik weet dat u de afspraak geannuleerd heeft.

Identiteitsbewijs en Burgerservicenummer
Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een Burgerservicenummer (BSN). Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten gebruik maken van uw BSN. De diëtist moet zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN en kloppen met de andere gegevens in haar administratie. De diëtist kan om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee; dit is uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Samenwerking
Samenwerking is de basis voor een goede relatie tussen u en de diëtist. Daarvoor moeten u en de diëtist van elkaar weten wat van de begeleiding wordt verwacht. Dit wordt verwerkt in een behandelplan en met u in het eerste of tweede consult besproken.

Vergoeding
De kosten voor dieetbehandeling zijn opgenomen in de basisverzekering en worden op verwijzing van uw arts vergoed door uw zorgverzekering. Dieetbehandeling voor cliënten vanaf 18 jaar gaat ten koste van het eigen risico. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben GEEN eigen risico. Afhankelijk van uw zorgverzekering en pakket wordt meer behandeltijd vergoed. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te gaan voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering bij mijn praktijk vergoed te krijgen heeft u in ieder geval een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. Als u via de ketenzorg verwezen wordt is dit niet nodig. Ook is er bij verwijzing via de ketenzorg GEEN verrekening met het eigen risico. De kosten worden in rekening gebracht bij de zorggroep waarbij uw huisarts is aangesloten.

Declaraties
Diëtistenpraktijk Josette van Bommel zal de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar of ketenzorg. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur en bent u zelf betaling verschuldigd.

Betaling
Indien u zelf betaling verschuldigd bent kunt u na het consult de kosten middels een factuur overmaken. Een factuur dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.

Tarieven
De tarieven worden bepaald door de ziektekostenverzekeraars. Ik heb daar als individuele diëtist geen invloed op. Het tarief verschilt enigszins per verzekeraar, maar bedraagt ongeveer € 75,00 – 82,00 per uur.

Eerste consult: totale behandeltijd max. 90 min
Eerste consult intensief: totale behandeltijd max. 120 min
Kort vervolgconsult: totale behandeltijd max. 30 min
Vervolgconsult: totale behandeltijd max. 45 min
Emailconsult/ telefonisch consult: totale behandeltijd 15 tot 30 minuten.
Machtiging/bestellen dieetvoeding: totale behandeltijd 15 minuten

Voor de zogenaamde niet gecontracteerde zorg bedraagt het tarief per kwartier € 20,00.

Toeslag huisbezoek: € 28,00
Niet nagekomen afspraak 1e consult: € 60,00
Niet nagekomen afspraak vervolgconsult: € 40,00

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1. de consulttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent .
Hierbij hoort ook de tijd die nodig is voor het bijwerken van het dossier, rapporteren aan de verwijzer, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkverpleegkundigen) of met mantelzorgers of familieleden.
2. individueel dieetadvies: de tijd die de diëtist besteedt aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het aanpassen van het dieetadvies.
De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. In overleg kunnen we van de standaard tijden afwijken

Incasso
Bij het uitblijven van de betaling krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van de betaling is Diëtistenpraktijk Josette van Bommel gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening gebracht worden. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Diëtistenpraktijk Josette van Bommel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Privacy
Diëtistenpraktijk Josette van Bommel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachtenregeling
Bij Diëtistenpraktijk Josette van Bommel staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail: info@klachtenloketparamedici.nl te benaderen of telefonisch: 030-3100909 ( maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).